Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Strateji ve Mali İşleri Şube Müdürlüğü

           

 

 

            Strateji ve Mali İşler Şube Müdürlüğü  

  

·         Başkanlığımız Personelin maaş, yurtiçi ve yurtdışı yolluk ödemesi, fazla mesai ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·         Başkanlığının bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlanmak ve yıl içerisinde iptal, tenkis, ek ödenek gönderme ve fasıllar arası ödenek aktarma iş ve işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

·         Bakanlığın uluslararası taraf olunan sözleşme ve antlaşmalardan kaynaklanan katkı payı ve üyelik aidatı ödemesi ile ilgili yıllık olur almak ve ödemelerin takibi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Başkanlığımızın bütçe, plan, iç kontrol ve mali işlerle ilgili Strateji Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

·         Stratejik planların ve performans programının oluşturulması ve takibini yapmak,

·         Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, doğrudan teminle yapılacak her türlü mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerçekleştirmek,

·         Başkanlığın hizmetinde kullanılan demirbaşın bakım ve onarım işlerini yaptırmak,

·         Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden gelen her türü icra ile ilgili yazılara cevap vermek,

·         Başkanlık birimleri arasında koordinasyon ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

·         Başkanlığına ait sabit ve cep telefonu ile kablo tv abonelik ve data hattı işlemlerini yürütmek ve faturalarını ödemek yapmak,

·         Başkanlığını taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,

·         Başkanlığımız personelinin izin, terfii, görevlendirme ve atama teklifleri ile emeklilik işlemlerinin takibi ve gerektiğinde bu konularda Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

·         Başkanlığımızın Bilgi İşlem (Başkanlık internet sitesi, EBYS vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·         Başkanlığımız emrinde görev alan memur ve işçilerin özlük dosyalarını tanzim etmek ve muhafazasını sağlamak,

·         Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.